تبلیغات
بلیط قطار |رزرو بلیط قطار اینترنتی| بلیط قطار مشهد

تهیه بلیط قطار تنها با یک تلفن 021-88401060

قیمت و برنامه حرکت بلیط قطارهای تهران مشهد تهران

نویسنده :تور ویزا
تاریخ:چهارشنبه 13 خرداد 1394-11:25 ب.ظ

قیمت و برنامه حرکت بلیط قطارهای تهران مشهد

مبدامقصدمسافتنوع قطارقیمت بلیتمالکشماره قطارروزهای حرکتساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
تهرانمشهد۹۵۰پردیس (تندرو)۷۲۰۰۰۰رجا۳۷۲همه روزه۰۶:۱۵۱۳:۴۵
مشهدتهران۹۵۰پردیس (تندرو)۷۲۰۰۰۰رجا۳۷۳همه روزه۰۵:۵۰۱۳:۲۵
تهرانمشهد۹۵۰پردیس (تندرو)۷۲۰۰۰۰رجا۳۷۴همه روزه۰۶:۳۵۱۴:۱۰
مشهدتهران۹۵۰پردیس (تندرو)۷۲۰۰۰۰رجا۳۷۵همه روزه۰۶:۱۰۱۳:۴۵
تهرانمشهد۹۵۰پردیس (تندرو)۷۲۰۰۰۰رجا۳۷۶یکروزدرمیان۰۶:۵۵۱۴:۲۵
مشهدتهران۹۵۰پردیس (تندرو)۷۲۰۰۰۰رجا۳۷۷یکروزدرمیان۰۶:۳۰۱۴:۰۵
تهرانمشهد۹۵۰توربوترن۷۲۰۰۰۰هستیا۳۸۴یکروزدرمیان۰۶:۵۵۱۶:۳۵
مشهدتهران۹۵۰توربوترن۷۲۰۰۰۰هستیا۳۸۵یکروزدرمیان۰۶:۳۰۱۶:۲۵
تهرانمشهد(ف۱)۹۵۰اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا)۴۰۷۰۰۰رجا۳۸۰همه روزه۰۷:۱۵۱۷:۰۰
مشهدتهران(ف۱)۹۵۰اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا)۴۰۷۰۰۰رجا۳۸۱همه روزه۰۶:۵۰۱۶:۵۰
تهرانمشهد(ف۲)۹۵۰۴تخته درجه یك(غزال)-غزال vip۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰بنیاد۳۸۲همه روزه۰۷:۳۵۱۷:۲۵
مشهدتهران(ف۲)۹۵۰۴تخته درجه یك(غزال)-غزال vip۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰وانیا ریل۳۸۳همه روزه۲۳:۰۰۱۰:۳۰
تهرانمشهد۹۵۰اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا)۴۰۷۰۰۰رجا۳۱۸همه روزه۰۸:۵۰۲۰:۵۰
مشهدتهران۹۵۰اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا)۴۰۷۰۰۰رجا۳۱۹همه روزه۰۸:۳۰۲۰:۴۰
تهرانمشهد(ف۷)۹۵۰۶ صندلی درجه دو۲۷۵۰۰۰رجا۳۵۰همه روزه۱۳:۳۵۰۱:۱۰
مشهدتهران(ف۷)۹۵۰۶ صندلی درجه دو-اتوبوسی۲۷۵۰۰۰رجا۳۵۱همه روزه۱۲:۱۰۰۰:۰۵
تهرانمشهد(ف۱۶)۹۵۰۴ تخته درجه یك(مارال)-اتوبوسی۵۶۰۰۰۰وانیاریل۳۴۴همه روزه۱۴:۱۵۰۱:۴۵
مشهدتهران(ف۱۶)۹۵۰۴ تخته درجه یك(مارال)-اتوبوسی۵۶۰۰۰۰وانیاریل۳۴۵همه روزه۱۳:۰۰۰۱:۰۰
تهرانمشهد(ف۱۰)۹۵۰۶ تخته درجه یك(پارسی)-۶ تخته درجه یك (نگین)۴۵۰۰۰۰-۵۵۸۰۰۰مهتاب-ریل ترابر سبا۳۵۲همه روزه۱۴:۴۵۰۲:۰۵
مشهدتهران(ف۱۰)۹۵۰۶ تخته درجه یك(پارسی)-۶تخته درجه یك (نگین)۴۵۰۰۰۰-۵۵۸۰۰۰مهتاب-ریل ترابر سبا۳۵۳همه روزه۱۵:۱۵۰۲:۴۰
تهرانمشهد(ف۱۱)۹۵۰۶ تخته درجه یك(كویر)۵۲۰۰۰۰جوپار۳۳۰همه روزه۱۵:۱۰۰۲:۳۰
مشهدتهران(ف۱۱)۹۵۰۶ تخته درجه یك(كویر)۵۲۰۰۰۰جوپار۳۳۱همه روزه۱۶:۲۰۰۳:۵۵
تهرانمشهد(ف۱۴)۹۵۰۴ تخته درجه یك (طوس)۶۷۰۰۰۰رجا۳۳۴همه روزه۱۵:۴۰۰۲:۵۰
مشهدتهران(ف۱۴)۹۵۰۴ تخته درجه یك (طوس)۶۷۰۰۰۰رجا۳۳۵همه روزه۲۰:۳۰۰۸:۲۰
تهرانمشهد(ف۹)۹۵۰۴ تخته درجه یك(غزال)۷۴۰۰۰۰وانیا ریل۳۴۲همه روزه۱۶:۵۵۰۴:۱۵
مشهدتهران(ف۹)۹۵۰۴ تخته درجه یك(غزال)۷۴۰۰۰۰وانیا ریل۳۴۳همه روزه۲۰:۰۵۰۸:۰۰
تهرانمشهد(ف۱۷)۹۵۰۴ تخته درجه یك(سیمرغ)۷۰۰۰۰۰رجا۳۳۶همه روزه۱۷:۲۰۰۵:۱۰
مشهدتهران(ف۱۷)۹۵۰۴ تخته درجه یك(سیمرغ)۷۰۰۰۰۰رجا۳۳۷همه روزه۱۸:۵۰۰۶:۴۰
تهرانمشهد(ف۱۵)۹۵۰۴ تخته درجه یك(نگین)۶۴۰۰۰۰ریل ترابر سبا۳۴۸همه روزه۱۸:۰۰۰۵:۳۵
مشهدتهران(ف۱۵)۹۵۰۴ تخته درجه یك(نگین)۶۴۰۰۰۰ریل ترابر سبا۳۴۹همه روزه۱۸:۰۰۰۵:۲۵
تهرانمشهد(ف۴)۹۵۰۴ تخته درجه یك بنیاد-۴تخته پلور بنیاد۸۴۰۰۰۰-۷۷۰۰۰۰بنیاد۳۶۲همه روزه۱۸:۲۵۰۶:۰۵
مشهدتهران(ف۴)۹۵۰۴ تخته درجه یك بنیاد-۴تخته پلور بنیاد۸۴۰۰۰۰-۷۷۰۰۰۰بنیاد۳۶۳همه روزه۱۹:۱۵۰۷:۰۰
تهرانمشهد(ف۱۸)۹۵۰۴ تخته درجه یك(نور)۸۲۰۰۰۰نورالرضا۳۶۶همه روزه۱۸:۵۰۰۶:۳۰
مشهدتهران(ف۱۸)۹۵۰۴ تخته درجه یك(نور)۸۲۰۰۰۰نورالرضا۳۶۷همه روزه۱۸:۲۵۰۶:۱۵
تهرانمشهد(ف۱۳)۹۵۰۴ تخته درجه یک (پلور)۷۷۰۰۰۰حمل و نقل۳۳۲یکروز در میان۱۹:۳۵۰۷:۰۵
مشهدتهران(ف۱۳)۹۵۰۴ تخته درجه یک (پلور)۷۷۰۰۰۰حمل و نقل۳۳۳یکروز در میان۲۱:۱۰۰۸:۵۰
تهرانمشهد(ف۸)۹۵۰۴ تخته درجه یك(غزال)- vip غزال۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰بنیاد۳۴۰همه روزه۱۹:۵۵۰۷:۳۰
مشهدتهران(ف۸)۹۵۰۴ تخته درجه یك(غزال)- vip غزال۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰بنیاد۳۴۱همه روزه۱۳:۵۰۰۱:۲۰
تهرانمشهد(ف۱۹)۹۵۰۴ تخته درجه یك (سبز)۷۰۰۰۰۰رجا۳۳۸همه روزه۲۰:۲۰۰۷:۵۰
مشهدتهران(ف۱۹)۹۵۰۴ تخته درجه یك (سبز)۷۰۰۰۰۰رجا۳۳۹همه روزه۱۹:۴۰۰۷:۴۵
تهرانمشهد(ف۲۰)۹۵۰۶ تخته درجه یك۴۹۰۰۰۰رعد۳۴۶همه روزه۲۰:۵۰۰۸:۲۵
مشهدتهران(ف۲۰)۹۵۰۶ تخته درجه یك۴۹۰۰۰۰رعد۳۴۷همه روزه۰۰:۱۵۱۱:۵۵
تهرانمشهد(ف۵)۹۵۰۶ تخته درجه دو۳۸۵۰۰۰رجا۳۶۴همه روزه۲۱:۲۰۰۸:۴۵
مشهدتهران(ف۵)۹۵۰۶ تخته درجه دو۳۸۵۰۰۰رجا۳۶۵همه روزه۰۰:۴۰۱۲:۲۵

توجه فرمایید بلیط قطار تهران مشهد فقط در قالب تور ارائه می گردد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تور مشهد نوروز 94 ، تور نوروز 94 مشهد زمینی با قطار

نویسنده :تور ویزا
تاریخ:شنبه 2 اسفند 1393-06:25 ب.ظ

تور مشهد نوروز 94 ، تور نوروز 94 مشهد زمینی با قطار نیمه اول و دوم

تور مشهد نوروز 94 ، تور  نوروز 94 مشهد زمینی با قطار نیمه اول و دوم 

 نام هتل/مهمانپذیر/سوییت آپارتمان 6 تخته/ صبا تندرو مارال سبز/سیمرغ لوکس/نگین  غزال/ پردیس نور/ سروش شب اضافه
 آبشار-تخت جمشید-صالح-مرجان موعود-ماهور-آبان-مهرگان-نگین حامد-والا-آفتاب-یاقوت 310000 335000 3650000 370000 390000 تماس تلفنی
 مثلث-تام-اصیلا-کهربا-آرام نو هزارویک-ثامن-یاران-نصف جهان هخامنش-مشکات-ققنوس-ملکوت 335000 350000 370000 380000 400000 ""
 پاویون-تسنیم-آلتون-راسپینا-آرتا پرکوک-دیبا-بهبودی-غدیر
ماریشان-سحر-آلما-داود-سامیار دنا-آوا-یاسینی-کامرانیه 
 350000 365000 390000 400000 420000 ""
 سفیران-کوثر-عرش-ارگ-پانیذ  آراد-ابریشم-بهارستان-پارسه ارسان-صادقیه-آرسان-مرمر 390000 395000 430000 440000 450000 ""
 سهند-نور-کیان-تهران-هلیا-اشراق پارمیدا-فردوسی-عماد-المپیا 470000 485000 510000 520000 540000 ""تور زمینی مشهد نوروز 94 (نیمه دوم) 

 نام هتل/مهمانپذیر/سوییت آپارتمان 6 تخته/ صبا تندرو مارال  سبز/سیمرغ لوکس/نگین غزال/ پردیس نور/ سروش شب اضافه
 آبشار-تخت جمشید-صالح-مرجان موعود-ماهور-آبان-مهرگان-نگین حامد-والا-آفتاب-یاقوت 270000 285000 310000 320000 340000 تماس تلفنی
 مثلث-تام-اصیلا-کهربا-آرام نو هزارویک-ثامن-یاران-نصف جهان هخامنش-مشکات-ققنوس-ملکوت 285000 300000 320000 330000 355000 ""
 پاویون-تسنیم-آلتون-راسپینا-آرتا پرکوک-دیبا-بهبودی-غدیر
ماریشان-سحر-آلما-داود-سامیار دنا-آوا-یاسینی-کامرانیه 
 300000 315000 340000 340000 350000 ""
 سفیران-کوثر-عرش-ارگ-پانیذ  آراد-ابریشم-بهارستان-پارسه ارسان-صادقیه-آرسان-مرمر 330000 345000 370000 380000 400000 ""
 سهند-نور-کیان-تهران-هلیا-اشراق پارمیدا-فردوسی-عماد-المپیا  390000 400000 430000 440000 460000 ""
 

   
خدمات تور مشهد نوروز 94 شامل: تور مشهد نوروز 94 ، تور  نوروز 94 مشهد زمینی با قطار نیمه اول و دوم 
2 شب اقامت، صبحانه و نهار و شام، بلیط رفت و برگشت قطار، استقبال از راه آهن به هتل.
   توضیحات :تور مشهد نوروز 94 ، تور  نوروز 94 مشهد زمینی با قطار نیمه اول و دوم 
1.کلیه قیمتها نت و به هزار تومان می باشد.
2.تعداد وعده های غذایی به تعداد شبهای اقامت می باشد.
3.قیمت اتاق دو تخته برای هر نفر 20000 تومان افزایش نرخ دارد.
4.در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت از مسافر دریافت خواهد شد . 
5.درصورت درخواست تاریخ 28 اسفند مبلغ 30000 تومان به نرخ تور اضافه میگردد.
جهت اطلاعات تور مشهد نوروز 94 ، تور  نوروز 94 مشهد زمینی با قطار نیمه اول و دوم با 88809020 تماس بگیرید.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برنامه حرکت قطار تهران مشهد تابستانه

نویسنده :تور ویزا
تاریخ:شنبه 18 مرداد 1393-04:07 ب.ظداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

معرفی انواع قطارها و واگن‌ها

نویسنده :تور ویزا
تاریخ:پنجشنبه 28 شهریور 1392-12:32 ب.ظ

معرفی انواع قطارها و واگن‌ها
قطارها از نظر كیفیت و خدمات به 3 دسته تقسیم می شوند :

  1-  قطارهای ویژه
  2- قطارهای کلاس 1
  3- قطارهای کلاس 2قطارهای ویژه

 به آن دسته از قطارهایی اطلاق می‌شود كه از برخی امكانات و خدمات همچون سیستم صوتی و تصویری، امكانات تفریحی، كتابخانه، سیستم تهویه مطبوع، پذیرایی كامل رایگان (غذای اصلی/میان وعده)، دكوراسیون زیبا و.. برخوردار می‌باشند.

انواع این قطارها عبارتند از : 
> قطار پردیس 
 
تور مجازی قطار پردیس 
 امکانات وخدمات قطار پردیس

> قطار پلور سبز  
تور مجازی قطار پلور سبز
امکانات و خدمات قطار پلور سبز 

> قطار خلیج فارس
  
تور مجازی خلیج فارس
امکانات و خدمات قطار خلیج فارس

> قطار دلیجان 
  
تور مجازی قطار دلیجان
 
 
امکانات و خدمات قطار دلیجان

> قطـار سیمرغ  
  
تور مجازی قطار سیمرغ
 امکانات و خدمات قطار سیمرغ

> قطار سبز
 
تور مجازی قطار سبز
امکانات و خدمات قطار سبز

> قطار صبا  
 
امکانات و خدمات قطار صبا

> قطار غزال  
 
امکانات و خدمات قطار غزال

قطارهای كلاس 1
 به آن دسته از قطارهایی اطلاق می‌شود كه دارای امكانات و خدماتی از قبیل سیستم صوتی، سیستم تهویه مطبوع،‌امكان استفاده از خدمات رستوران قطار و... می‌باشندو شامل قطارهای زیر است :
> قطار كویر 
  تور مجازی قطار كویر
 امکانات و خدمات قطار کویر

> ت
وربوترن
 امکانات و خدمات قطار توربوترن

> قطار برون مرزی ( استانبول و دمشق ) 
 
امکانات و خدمات قطارهای  برون مرزی

> درجه یک لوکس 4 تخته
 
امکانات و خدمات قطار 4 تخته

> درجه یک لوکس 6 تخته
امکانات و خدمات قطار درجه یک لوکس 6 تخته

> درجه یک شش تخته
امکانات و خدمات قطار درجه یک 6 تخته

> درجه یک اتوبوسی
امکانات و خدمات قطار درجه یک اتوبوسی

> ریل باس
امکانات وخدمات  ریل باس

قطارهای كلاس 2

 قطارهایی می باشند كه فاقد عموم امكانات قطارهای كلاسهای1 و 2   می باشند و شامل قطارهای زیر است :
> درجه 2 شش تخته
امکانات و خدمات قطار درجه 2 شش تخته

> درجه 2 معمولی
امکانات و خدمات قطار درجه 2 معمولی 

تور مجازی قطار درجه 2 شش صندلی
 > درجه دو اتوبوسی
امکانات و خدمات قطار درجه 2 اتوبوسی

* برای مشاهده جدول کلی امکانات و خدمات قطارها فایل زیر را ببینید .


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قطار اروپا - انواع قطار در اروپا

نویسنده :تور ویزا
تاریخ:چهارشنبه 23 مرداد 1392-05:18 ق.ظ

انواع قطار در اروپا

 

  در قاره کوجک و سبز اروپا قطارهای گوناگونی در حرکت هستند:

نقشه خطوط ریلی داخل اروپا

 

قطارهای عادی

قطارهای عادی با میانگین سرعت 159 کیلومتر در ساعت حرکت میکنند.

این قطارها در مسیرهای کوتاه و فرعی در اروپا حرکت میکنند.به کوچکترین روستاها و شهرها میروند.دارای واگن درجه 1 و 2 هستند.

 

 

 

 

قطارهای سریع  السیر

قطارهای سریع السیر با میانگین سرعت 320 کیلومتر در ساعت حرکت میکنند. با استفاده از قطارهای سریع السیر در وقت خود صرفه جویی میکنید.

این قطارها درای واگن درجه 1 و 2 هستند.

بلیت بیشتر قطارهای سریع السیر بصورت الکترونیک صادر میشوند.(فرانسه،ایتالیا، اسپانیا و انگلستان)

در تمامی قطارها کشیدن سیگار ممنوع است.

در برخی مسیرها  واگن درجه 1 اینترنت دارد.

 

قطارهای شب رو

این قطارها برای مسافت های طولانی پیشنهاد میشوند.

کوپه های 2،3،4،6 و 1 تخته در این قطارها وجود دارند.

در برخی قطارهای شب رو در کوپه های 1 و 2 تخته حمام  و دستشویی اختصاصی در کابین تعبیه شده است. هزینه صبحانه و شام  نیز در بلیت لحاظ شده است.

 

 

 

 

قطارهای پانورامیک

این قطارها در کشور سوئیس در مسیرهای کوتاه اما بسیار دیدنی حرکت میکنند.

این قطارها سقف شیشه ای  دارند تا مسافر وقتی در صندلی خود نشسته تمام منظره 360 درجه را ببیند. 

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برنامه حرکت قطار رجا تابستان 92

نویسنده :تور ویزا
تاریخ:دوشنبه 31 تیر 1392-03:17 ب.ظ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تور مشهد - تور مشهد با قطار - تور مشهد پاییز 93

نویسنده :تور ویزا
تاریخ:پنجشنبه 15 فروردین 1392-05:13 ب.ظ

تور مشهد با قطار 4 تخته درجه 1
تور مشهد  پاییز 93

 نام هتل اتاق 2 تختهاتاق 3تخته  آدرس هتل
 شمال 240000240000  چهار راه دانش 
 دنا 260000260000  چهار راه دانش + سرویس رایگان حرم
 فرزانه 270000270000  امام رضا 5
 مرجان طلایی 275000275000  خیابان طبرسی
 کهکشان 280000280000  امام رضا 2
 رسالت 290000290000  مابین امام رضا 6 و 8
 پارسه 320000320000  چهار راه دانش + سرویس رایگان حرم
 قصر الماس 565000480000  امام رضا 16
 قصر طلایی 575000496000  مابین امام رضا 34 و 36
 درویشی 675000600000  مابین امام رضا 24 و 26

خدمات تور مشهد شامل:

بلیت رفت و برگشت با قطار 4 تخته ،اقامت ،صبحانه ،ناهار ،شام 

توجه :
1-در هتل قصر الماس و قصر طلایی خدمات تور مشهد فقط شامل صبحانه و ترانسفر می باشد
2- در تورهای زمینی مشهد با قطار نرخ تور خردسال 35000 هزار ریال کسر می گردد .
3- تور مشهد با قطار 6 تخته نیز رزرو می گردد.
4- نرخ تور مشهد هوایی اول هفته شامل 5% تخفیف می باشد.
5- در هتل پارسه خدمات تور شامل ( استقبال فرودگاهی یا راه آهن صبحانه ،ناهار ، شام ،بوفه سالاد بار روزی 10 نوبت سرویس رایگان به حرم میباشد)داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جدول قیمت بلیط قطار

نویسنده :تور ویزا
تاریخ:دوشنبه 23 مرداد 1391-02:28 ق.ظ

 

نام نوع قطار بهای بلیت(ریال)
تهران - اراک ترنست 140000
تهران - اهواز دانمارکی54+ اتوبوسی 80 135000+65000
تهران - خرمشهر (پارسی 60 + پلور سبز 40)/ نگین 36 (295000+400000)/ 390000
تهران - اهواز پلور سبز 40 290000
خرمشهر - اهواز ریل باس 25000
اندیمشک - اهواز ریل باس 30000
تهران - تبریز سبز32 300000
تهران - تبریز تبدیلی 66 + آلمانی 36 170000+260000
تهران - تبریز اسپانیایی تبدیلی 60 192000
کرج - تبریز اسپانیایی تبدیلی 60 140000
تهران - مراغه تبدیلی 66 + آلمانی 32 160000+210000
تهران - مراغه درجه دو خواب 66 130000
تهران - زنجان ترنست 110000
تهران - میانه ترنست 130000
تهران - میانه اتوبوس70 75000
تهران - میانه اتوبوسی72 110000
تهران - شیراز (پارسی 60 + نور 40) / مارال/ پلور سبز40 (360000+ 556000)/ 400000/ 400000
شیراز - اصفهان اتوبوسی دوطبقه 108 140000
شیراز - اصفهان پارسی60 + نور40 160000+ 220000
تهران - یزد ترنست 200000
تهران - یزد پارسی 60 + اتوبوسی دو طبقه 108 230000+ 150000
یزد - کرمان اتوبوسی دو طبقه 108 100000
تهران - کرمان پارسی 60 /نور 40 259000/ 450000
تهران - زاهدان پارسی 60 400000
تهران - بندرعباس پارسی 60 330000
تهران - بندرعباس غزال40 555000
یزد - بندرعباس پارسی 60 240000
اصفهان - بندرعباس پارسی 60 290000
تهران - ساری دانمارکی 54 + اتوبوسی 80 80000+60000
تهران - گرگان درجه دو خواب66 + اتوبوسی 80 120000+75000
تهران - گرگان پارسی 60 150000
تهران - فیروزکوه اتوبوسی 72 25000
گرگان - پل سفید ریل باس 60000
تهران - جمکران اتوبوسی 96 25000
تهران - قم اتوبوسی96 25000
تهران - پیشوا ریل باس 15000
تهران - آنکارا آلمانی36 1200000
تبریز - وان درجه دو خواب66 300000
تبریز - جلفا اتوبوسی96 25000
تبریز - تربیت معلم ریل باس 10000
اندیمشک - دورود اتوبوسی96 15000
دورود - چمسنگر اتوبوس70 7000
دورود - سپیدشت اتوبوس70 7000
کارون - بندرماهشهر ریل باس 25000
تهران - شهرپرند اتوبوسی80 3500
تهران - شهرپرند ریل باس 8000
تهران - سمنان ریل باس 70000

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo