تور چهارشنبه 13 خرداد 1394 10:25 ب.ظ نظرات ()

قیمت و برنامه حرکت بلیط قطارهای تهران مشهد

مبدامقصدمسافتنوع قطارقیمت بلیتمالکشماره قطارروزهای حرکتساعت حرکت از مبداساعت ورود به مقصد
تهرانمشهد۹۵۰پردیس (تندرو)۷۲۰۰۰۰رجا۳۷۲همه روزه۰۶:۱۵۱۳:۴۵
مشهدتهران۹۵۰پردیس (تندرو)۷۲۰۰۰۰رجا۳۷۳همه روزه۰۵:۵۰۱۳:۲۵
تهرانمشهد۹۵۰پردیس (تندرو)۷۲۰۰۰۰رجا۳۷۴همه روزه۰۶:۳۵۱۴:۱۰
مشهدتهران۹۵۰پردیس (تندرو)۷۲۰۰۰۰رجا۳۷۵همه روزه۰۶:۱۰۱۳:۴۵
تهرانمشهد۹۵۰پردیس (تندرو)۷۲۰۰۰۰رجا۳۷۶یکروزدرمیان۰۶:۵۵۱۴:۲۵
مشهدتهران۹۵۰پردیس (تندرو)۷۲۰۰۰۰رجا۳۷۷یکروزدرمیان۰۶:۳۰۱۴:۰۵
تهرانمشهد۹۵۰توربوترن۷۲۰۰۰۰هستیا۳۸۴یکروزدرمیان۰۶:۵۵۱۶:۳۵
مشهدتهران۹۵۰توربوترن۷۲۰۰۰۰هستیا۳۸۵یکروزدرمیان۰۶:۳۰۱۶:۲۵
تهرانمشهد(ف۱)۹۵۰اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا)۴۰۷۰۰۰رجا۳۸۰همه روزه۰۷:۱۵۱۷:۰۰
مشهدتهران(ف۱)۹۵۰اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا)۴۰۷۰۰۰رجا۳۸۱همه روزه۰۶:۵۰۱۶:۵۰
تهرانمشهد(ف۲)۹۵۰۴تخته درجه یك(غزال)-غزال vip۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰بنیاد۳۸۲همه روزه۰۷:۳۵۱۷:۲۵
مشهدتهران(ف۲)۹۵۰۴تخته درجه یك(غزال)-غزال vip۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰وانیا ریل۳۸۳همه روزه۲۳:۰۰۱۰:۳۰
تهرانمشهد۹۵۰اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا)۴۰۷۰۰۰رجا۳۱۸همه روزه۰۸:۵۰۲۰:۵۰
مشهدتهران۹۵۰اتوبوسی دو طبقه تهویه دار(صبا)۴۰۷۰۰۰رجا۳۱۹همه روزه۰۸:۳۰۲۰:۴۰
تهرانمشهد(ف۷)۹۵۰۶ صندلی درجه دو۲۷۵۰۰۰رجا۳۵۰همه روزه۱۳:۳۵۰۱:۱۰
مشهدتهران(ف۷)۹۵۰۶ صندلی درجه دو-اتوبوسی۲۷۵۰۰۰رجا۳۵۱همه روزه۱۲:۱۰۰۰:۰۵
تهرانمشهد(ف۱۶)۹۵۰۴ تخته درجه یك(مارال)-اتوبوسی۵۶۰۰۰۰وانیاریل۳۴۴همه روزه۱۴:۱۵۰۱:۴۵
مشهدتهران(ف۱۶)۹۵۰۴ تخته درجه یك(مارال)-اتوبوسی۵۶۰۰۰۰وانیاریل۳۴۵همه روزه۱۳:۰۰۰۱:۰۰
تهرانمشهد(ف۱۰)۹۵۰۶ تخته درجه یك(پارسی)-۶ تخته درجه یك (نگین)۴۵۰۰۰۰-۵۵۸۰۰۰مهتاب-ریل ترابر سبا۳۵۲همه روزه۱۴:۴۵۰۲:۰۵
مشهدتهران(ف۱۰)۹۵۰۶ تخته درجه یك(پارسی)-۶تخته درجه یك (نگین)۴۵۰۰۰۰-۵۵۸۰۰۰مهتاب-ریل ترابر سبا۳۵۳همه روزه۱۵:۱۵۰۲:۴۰
تهرانمشهد(ف۱۱)۹۵۰۶ تخته درجه یك(كویر)۵۲۰۰۰۰جوپار۳۳۰همه روزه۱۵:۱۰۰۲:۳۰
مشهدتهران(ف۱۱)۹۵۰۶ تخته درجه یك(كویر)۵۲۰۰۰۰جوپار۳۳۱همه روزه۱۶:۲۰۰۳:۵۵
تهرانمشهد(ف۱۴)۹۵۰۴ تخته درجه یك (طوس)۶۷۰۰۰۰رجا۳۳۴همه روزه۱۵:۴۰۰۲:۵۰
مشهدتهران(ف۱۴)۹۵۰۴ تخته درجه یك (طوس)۶۷۰۰۰۰رجا۳۳۵همه روزه۲۰:۳۰۰۸:۲۰
تهرانمشهد(ف۹)۹۵۰۴ تخته درجه یك(غزال)۷۴۰۰۰۰وانیا ریل۳۴۲همه روزه۱۶:۵۵۰۴:۱۵
مشهدتهران(ف۹)۹۵۰۴ تخته درجه یك(غزال)۷۴۰۰۰۰وانیا ریل۳۴۳همه روزه۲۰:۰۵۰۸:۰۰
تهرانمشهد(ف۱۷)۹۵۰۴ تخته درجه یك(سیمرغ)۷۰۰۰۰۰رجا۳۳۶همه روزه۱۷:۲۰۰۵:۱۰
مشهدتهران(ف۱۷)۹۵۰۴ تخته درجه یك(سیمرغ)۷۰۰۰۰۰رجا۳۳۷همه روزه۱۸:۵۰۰۶:۴۰
تهرانمشهد(ف۱۵)۹۵۰۴ تخته درجه یك(نگین)۶۴۰۰۰۰ریل ترابر سبا۳۴۸همه روزه۱۸:۰۰۰۵:۳۵
مشهدتهران(ف۱۵)۹۵۰۴ تخته درجه یك(نگین)۶۴۰۰۰۰ریل ترابر سبا۳۴۹همه روزه۱۸:۰۰۰۵:۲۵
تهرانمشهد(ف۴)۹۵۰۴ تخته درجه یك بنیاد-۴تخته پلور بنیاد۸۴۰۰۰۰-۷۷۰۰۰۰بنیاد۳۶۲همه روزه۱۸:۲۵۰۶:۰۵
مشهدتهران(ف۴)۹۵۰۴ تخته درجه یك بنیاد-۴تخته پلور بنیاد۸۴۰۰۰۰-۷۷۰۰۰۰بنیاد۳۶۳همه روزه۱۹:۱۵۰۷:۰۰
تهرانمشهد(ف۱۸)۹۵۰۴ تخته درجه یك(نور)۸۲۰۰۰۰نورالرضا۳۶۶همه روزه۱۸:۵۰۰۶:۳۰
مشهدتهران(ف۱۸)۹۵۰۴ تخته درجه یك(نور)۸۲۰۰۰۰نورالرضا۳۶۷همه روزه۱۸:۲۵۰۶:۱۵
تهرانمشهد(ف۱۳)۹۵۰۴ تخته درجه یک (پلور)۷۷۰۰۰۰حمل و نقل۳۳۲یکروز در میان۱۹:۳۵۰۷:۰۵
مشهدتهران(ف۱۳)۹۵۰۴ تخته درجه یک (پلور)۷۷۰۰۰۰حمل و نقل۳۳۳یکروز در میان۲۱:۱۰۰۸:۵۰
تهرانمشهد(ف۸)۹۵۰۴ تخته درجه یك(غزال)- vip غزال۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰بنیاد۳۴۰همه روزه۱۹:۵۵۰۷:۳۰
مشهدتهران(ف۸)۹۵۰۴ تخته درجه یك(غزال)- vip غزال۸۶۵۵۰۰-۷۴۰۰۰۰بنیاد۳۴۱همه روزه۱۳:۵۰۰۱:۲۰
تهرانمشهد(ف۱۹)۹۵۰۴ تخته درجه یك (سبز)۷۰۰۰۰۰رجا۳۳۸همه روزه۲۰:۲۰۰۷:۵۰
مشهدتهران(ف۱۹)۹۵۰۴ تخته درجه یك (سبز)۷۰۰۰۰۰رجا۳۳۹همه روزه۱۹:۴۰۰۷:۴۵
تهرانمشهد(ف۲۰)۹۵۰۶ تخته درجه یك۴۹۰۰۰۰رعد۳۴۶همه روزه۲۰:۵۰۰۸:۲۵
مشهدتهران(ف۲۰)۹۵۰۶ تخته درجه یك۴۹۰۰۰۰رعد۳۴۷همه روزه۰۰:۱۵۱۱:۵۵
تهرانمشهد(ف۵)۹۵۰۶ تخته درجه دو۳۸۵۰۰۰رجا۳۶۴همه روزه۲۱:۲۰۰۸:۴۵
مشهدتهران(ف۵)۹۵۰۶ تخته درجه دو۳۸۵۰۰۰رجا۳۶۵همه روزه۰۰:۴۰۱۲:۲۵

توجه فرمایید بلیط قطار تهران مشهد فقط در قالب تور ارائه می گردد.